Bộ trưởng Thăng: 'Sao chọn tư vấn giám sát lăng nhăng thế?'

“Tại sao Công ty tư vấn 497 đã bị đuổi tại Bình Thuận lại đến đây xin làm. Sao cứ để họ chạy vòng vòng như thế? Chọn tư vấn giám sát lăng nhăng như thế này, Ban QLDA phải thay ngay”, ông Thăng nói.

Loading