Dịch Vụ Transporter

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ TRANSPORTER
    ĐVT: đồng
THỜI GIAN 26 ngày/ tháng 22 ngày/ tháng
8 giờ/ ngày 6,500,000 5,000,000
12 giờ/ ngày 7,500,000 6,000,000
14 giờ/ ngày 8,000,000 7,000,000
Loading