Cung ứng nhân sự tin cậy

BẢNG GÍA DỊCH VỤ NHÂN SỰ TIN CẬY 
ĐVT: đồng
THỜI GIAN GIÁ DỊCH VỤ
12 giờ / ngày                                                                  500,000
24 giờ / ngày                                                                  800,000
Loading